ਕਰੱਸ਼ਰ ਬਾਲਟੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀ ਹੈ