ਯੀਚੇਨ ਸੋਇਲ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਲ ਸਿਟ ਸੋਲੀਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ